ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE GABAPENTİN ETKEN MADDESİ HAKKINDA

35.A.00.002240

Ankara, 20.04.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Geri ödeme kurumları arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla 15.12.2005 tarih 26024 sayılı resmi Gazete?de yayımlanan 18 Nolu Tedavi Yardımı Tebliği, kurumlar tarafından 20.12.2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında çeşitli farklılıkların söz konusu olduğuna dair Birliğimize yapılan bildirimler nedeniyle, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı?na yazılı başvuruda bulunularak, Tebliğ uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar aktarılmış ve arklı şekilde yorumlanan ifadelere netlik kazandırılması talep edilmiştir.

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 10.04.2006 tarih 18125 sayılı yazı ile,

a) 15.12.2005 tarih 26024 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 18 Nolu Tebliğin Ek-2/A ?Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları? başlıklı bölümünün 9.Maddesinde, ?Üst solunum yolu enfeksiyonlarında reçeteye antibiyotik yazılabilmesi için, teşhisin bakteriyel farenjit, tonsillit, tonsillo-farenjit, sinüzit ya da otitis media olduğunun reçetede belirtilmesi gerekir. Tonsillit ve faranjitte penisilin, penisilin türevleri (Kombine preparatları hariç), eritromisin ve 1 inci kuşak sefalosporin haricinde antibiyotik yazılması için kültür-antibiyogram sonucu istenir.? Denildiği; bu hüküm ile, hangi teşhislerde kültür antibiyogram isteneceği açıkça belirlendiği ve Kurum provizyon sistemlerinde bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapıldığı;b) Tebliğ eki Ek-2/C Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar listesinde, 19.sırasında bulunan ?gabapentin? etken maddesinin yanında yer alan ?Uzman tabipçe de reçetelenebilir? ifadesinde uzman branşının belirlenmemiş olması, Tebliğ metninin 12.7.25 Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünde ise ?gabapentin? etken maddesi için uzman hekim branşının belirlenmiş olması sebebiyle; uygulamanın nöroloji ve çocuk uzman hekimleri tarafından yapılması; bu hekimlerden birinin bulunduğu kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilmesinin Kurumlarca uygun görüldüğü;

c) Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen yazılarda belirtilen konuların, 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı çalışmalarında ele alınarak değerlendirildiği; Bütçe Uygulama Talimatı?nda tespit edilen diğer sorunların çözümüne yönelik tedbirlerle birlikte; önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı metnine yansıtılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki:1

23 Mayıs 2006 - Okunma Sayısı : 1868