İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARININ ?ETKEN MADDE? BÖLÜMLERİNİN DOLDURULMASINA AÇIKLIK GETİREN GENELGE

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen raporların, ilgili tek uzman hekim tarafından başhekimlik onayı ile çıkarılacağı ?, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 20.7.1 Maddesi ile hükme bağlanmış olup, T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nün 26.06.2006 tarih 12289 sayılı Genelgesi ekinde, belirlenen rapor formatı yayımlanmıştır.

Rapor formatı gereğince, içerdiği etken madde grubuna bakılmaksızın, düzenlenecek tüm raporlarda etken madde, kullanım dozu ve adedi bölümlerinin doldurulması gerekmekle birlikte, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile, raporunda etken madde ile tedavi şemasının yer alması gereken etken maddeler, Tebliğ eki Ek-2/C Liste ve Tebliğin 12.7 Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler başlıklı bölümünde belirlenmiştir.

Konu, Birliğimiz tarafından T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü?ne 25.07.2006 tarih 003993 sayılı yazımız ile aktarılmış, Tebliğ eki Ek-2/C Liste dışında kalan ilaçlar için düzenlenecek ilaç kullanım ve muafiyet raporlarının içeriğinin yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16.08.2006 tarih 15445 sayılı Genelge ile, Tebliğin 12.7 Bölümündeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Tebliğde kullanım dozunun belirtilmesi zorunlu tutulan ilaçlar dışında kalan ilaçlar için düzenlenecek ilaç kullanımı ve hasta katılım payından muaf ilaç raporlarında ?kullanım dozu? ve ?adedi? bölümlerinin doldurulmasına gerek bulunmadığı bildirilmiştir.

Genel Müdürlüğün 16.08.2006 tarihli Genelgesinde, ?etken madde? bölümü ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmadığından, konu bir kez daha 06.09.2006 tarih 004497 sayılı yazımız ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aktarıldı ve Tebliğ eki Ek-2/C Liste dışında kalan ilaçlar için düzenlenecek raporlarda etken madde bildirim zorunluluğunun kaldırılması talebimiz yinelendi.

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.09.2006 tarih 17483 sayılı Genelge ile, 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar başlıklı 12.4 Maddesinde ayakta tedavide kullanımı sağlık kurulu raporuna bağlı olan ilaçlar için düzenlenecek raporların hangi unsurları içermesi gerektiği hükme bağlanmış olup, anılan Tebliğe ekli Ek-2/C Listesi dışında kalan ilaçlar için düzenlenecek raporlarda ?etken madde? bölümlerinin doldurulmasına gerek bulunmadığı; bunun yerine hangi hastalıklar için hangi ilaçların kullanılacağını gösteren Tebliğe ekli Ek-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yer alan hastalık gruplarının belirtilmesinin yeterli olacağı bildirilmektedir.

İlgili Genelgenin dağıtımı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SSK Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile 81 İl Valiliğine yapılmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki:Genelge
 


 

[Ek dosya için tıklayınız...]

25 Eylül 2006 - Okunma Sayısı : 1561